Правила и условия за ползване 

Общи условия за покупко – продажба на стоки от онлайн магазин primapapa.com на фирма Прима Трейд 2000 ООД посредством платформата за покупки от разстояние

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “ Прима Трейд 2000 “ ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www. primapapa.com.

ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

НИЕ”, “Прима Трейд 2000” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр.София, ул. “Марин Дринов” 20 ЕИК 175036965, тел. 02/9277327, уеб сайт: www.primapapa.com

ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

ЗПУ” – означава Закон за пощенските услу

САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.primapapa.com

ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

“БАНКА” –означава търговска банка или друга финансова институция.

ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.primapapa.com.

------------

ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. “Прима Трейд 2000” ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. Наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на всички детайли по изпратената от вас поръчка. На запитвания изпратени от понеделник до четвъртък ще получите отговор в същия деня или следващ получаването на поръчката ( ако е работен ). На запитвания изпратени от петък до неделя ( или други официални почивни дни ), отговор ще получите в първия работен ден, следващ почивните дни.

ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчаната от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

1. Наложен платеж.

2. Банков превод.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на “ Прима Трейд 2000” ООД цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “ наложен платеж “, при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума ( включваща цената на стоката и цената на доставката ) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване ( удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача ), който служи за разписка. С подписването на приемо – предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на “ Прима Трейд 2000” ООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между “ Прима Трейд 2000 “ ООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Прима Трейд 2000” ООД.

 Защита на личните данни. С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “ Прима Трейд 2000” ООД и/или упълномощени от фирмата трети лица, включително, но не само: фирми извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на “ Прима Трейд 2000” ООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от фирмата, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от фирмата, както и целите на обработката и използването. “Прима Трейд 2000” ООД изрично уведомява всички ползватели, че фирмата е регистрирана в Комисията за защита на личните данни и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

  1. Потребителят предварително писмено да информира филиала на “Прима Трейд 2000” ООД, от където е извършена покупката, на един от следните имейл адреси: prima_pappa@abv.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

  2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице ( с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа ) във филиала на “Прима Трейд 2000” ООД, откъдето е извършена покупката.

  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от “ Прима Трейд 2000” ООД защитни стикери.

  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратно предаване на стоката от страна на потребителя на “ Прима Трейд 2000” ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребителя се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, “Прима Трейд 2000” ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път ( по посочената по реда даден по-горе банкова сметка ) в срок от десет работни дни от връщането на стоката.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр.София, ул. Добри Немиров 5, бл.774, тел. 02/9277327.

ДРУГИ

“Прима Трейд 2000” ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като “Прима Трейд 2000” ООД си запазва правото по-всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н. за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на “Прима Трейд 2000” ООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. “ Прима Трейд 2000” ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. “Прима Трейд 2000” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани през сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Продуктът е добавен към списъка с любими
Продуктът е добавен за сравнение.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално за Вас.